Op 30 Oktober a.s. zijn de beruchte Engelse racistische hooligans van de English Defence League (EDL) van plan om een demonstratieve bijeenkomst te houden op het Museumplein in Amsterdam. Dit om steun te betuigen aan Geert Wilders in afwachting van de uitspraak in het proces waarin Wilders vervolgd wordt voor aanzetten tot haat en discriminatie. Ook willen ze deze bijeenkomst gebruiken om een pan-europees beweging te lanceren met nieuwe afdelingen in o.a. Nederland en Frankrijk.
De EDL bestaat uit een bonte collectie racisten, neonazi’s en zware hooligans die in Groot-Brittannië regelmatig demonstraties organiseren die vaker wel dan niet uitlopen in bruut geweld tegen willekeurige voorbijgangers, de politie en tegendemonstranten.
Zo konden afgelopen weekeinde 1500 agenten in Leicester niet voorkomen dat stomdronken en doorgesnoven EDL leden uit hun demonstratie braken en meerdere winkels vernielden, een moskee probeerden te bestormen, journalisten aanvielen en migranten molesteerden.
Ook bij een eerdere solidariteits demonstratie met Wilders in London waren de racistische spreekkoren door gemaskerde EDL’rs niet van de lucht.
Onder de leidende figuren binnen de EDL bevinden zich meerdere leden van de fascistische BNP partij, veel voetbalhooligans die in Engeland veroordeeld zijn voor zware geweldpleging en de beruchte Noord-Ierse terrorist Johnny “Mad Dog” Adair.
Ook binnen de recent opgerichte Nederlandse tak, de “Dutch Defence League”, bevinden zich uiterst discutabele figuren. Zo lijkt een prominente rol weg gelegd voor de extreem-rechtse beroeps activist Ben van der Kooi, een veel geziene gast op alles van Fortuijn herdenkingen tot uitgesproken nazistische demonstraties die in 2006 alleen op vormfouten werd vrijgesproken van brandstichting in een Rotterdamse moskee.
Net als Wilders zelf bied de EDL/DDL geen oplossing voor reële problemen in onze samenleving maar verspreiden ze slechts hun gif van haat en intolerantie.

Antifa!-Amsterdam en AFA (AntiFascistische Aktie)-Nederland roepen dan ook iedereen op om 30 Oktober op en rond het Museumplein in verzet te komen tegen de komst van dit racistisch tuig. Zij doen een beroep op een ieder die de buik vol heeft van de tsunami van discriminatie, haat en intolerantie die Nederland momenteel overspoelt. Een beroep op iedereen die niet meer lijdzaam wil toezien hoe mensen verdrukt en tegen elkaar uit gespeeld worden. Zij doen een oproep om op die dag, ieder op zijn of haar eigen manier maar luid en duidelijk te laten zien dat genoeg, meer dan genoeg is.
Want zoals een aanwezige onlangs bij een door AFA georganiseerde voorlichtings bijeenkomst opmerkte “Als de EDL een indicatie is van wat we ons te wachten staat van Wilders met zijn stadscomando’s is breed maar compromisloos verzet een bittere noodzaak”.

Voor meer informatie over de achtergronden van de EDL verwijzen wij u graag naar een recent artikel in de AFA publicatie “Alert!”: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_14/edl.html

https://antifaamsterdam.wordpress.com
http://www.afanederland.org/

On the 30th of October the notorious racist hooligans from the English Defence League (EDL) are planning a demonstrative gathering on the Museumplein in Amsterdam.
They do this to express their support for Geert Wilders while he awaits the verdict in his prosecution for hate incitement en discrimination. They also want to use this event to launch an pan-european movement with new divisions formed in the Netherlands and France.
The EDL are an mixed collection of racists, neo-Nazi’s and hefty hooligans who in Great-Britain organise regular demonstration that most of the times end in brutal violence against random members of the public, cops and counter protestors.
Only last weekend 1500 cops in Leicester couldn’t prevent that boozed up and drugged out EDL members broke out of their demonstration and vandalised multiple shops, attempted to storm an mosque, attacked journalists en assaulted migrants.
At a previous solidarity demonstration with Wilders masked EDL members chanted repeatedly racist abuse.
Prominent figures in the EDL are several members of the fascist BNP party, lots of hooligans convicted for serious violence and the notorious Northern-Irish terrorist Johnny “Mad Dog” Adair.
Also within the recently launched Dutch branch, the “Dutch Defence League” you can find very controversial figures. A prominent role seems to be reserved for the extreme-rightwing professional activist Ben van der Kooi, an regular member on anything between Pim Fortuijn remembrances too all out neo-Nazi demonstrations who in 2006 only on a technicality got cleared of arson in an Rotterdam mosque.
Like Wilders the EDL/DDL offer no solution for the very real problems facing our society but only spread their poison of hate and intolerance.

Because of this, Antifa!-Amsterdam and AFA (AntiFascist Action)-Netherlands call out everybody to come to the Museumplein on the 30th of October in resistance against this racist scum.
They appeal to anyone fed up with the tsunami of hate, discrimination and intolerance that is engulfing the Netherlands at the moment. An appeal to anyone who no longer wants to see how people are oppressed and pitted against each other. They call out for everybody too, each in their own way but loud and clear, show that day that enough is more than enough.
Because like someone recently said at an information evening organised by AFA “If the EDL are an indication for what awaits us if Wilders gets his wished for paramilitary’s then broad but uncompromising resistance is an bitter necessity”.

https://antifaamsterdam.wordpress.com
http://www.afanederland.org/